Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

ประกาศ !!! เกาะขามจะปิดให้เยี่ยมชม 2 วัน ปลายเดือน ธ.ค.61

ในวันที่ 29 - 30 ธ.ค.61 เกาะขาม ปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมระยะเวลา 2 วัน

banner fish 05

Rules of tourists

ข้อปฏิบัตินักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมเกาะ

อุทยานใต้ทะเลเกาะขามขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้าในการเดินทางไปเกาะ กรณีที่สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยอย่างกะทันหัน
การท่องเที่ยวเป็นเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นการชื่นชมธรรมชาติอย่างแท้จริง และไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวพักแรมบนเกาะ
บนเกาะมีอาหาร น้ำดื่มและขนมขบเคี้ยวจำหน่ายราคาปกติ
ไม่อนุญาตให้นำอาหารที่บรรจุในกล่องโฟม หรือเครื่องดื่มที่เป็นขวด/แก้ว ขึ้นไปบนเกาะ
ไม่แนะนำให้ซื้ออาหารไปจากบนฝั่ง เพราะอาหารบางชนิด จะส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่นและบางชนิดเป็นอาหารที่แมลงวันชอบ ประกอบกับเป็นภาระในการหอบหิ้ว ซึ่งจะไม่สะดวกในการขึ้นเรือ ลงเรือ แต่หากจำเป็น กรุณานำอาหารไปแค่เพียงพอต่อการรับประทานเท่านั้น เพราะอาหารส่วนที่เหลือจะไปเพิ่มปริมาณขยะบนเกาะ
ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นไปบนเกาะ
จำกัดการชมปะการัง กรณีน้ำทะเลมีระดับลดลงจนเป็นอันตรายต่อปะการัง
ห้ามสัมผัส จับต้อง หรือเหยียบย่ำปะการัง ตลอดจนห้ามเก็บเปลือกหอย ซากหิน ปะการัง หรือพืชพรรณไม้บนเกาะ
กรุณารักษาช่วยรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ไม่นำวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมขึ้นไปบนเกาะ การอาบน้ำจืดงดใช้สบู่และแชมพู  เมื่อเดินทางกลับขอให้ช่วยเก็บขยะหรืองสิ่งของเหลือใช้ที่ท่านนำมากลับไปทิ้งบนฝั่งด้วย